Normy dla pieców

Ustanowienie krajowych standardów emisyjnych dla kotłów małej mocy jest koniecznym krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej. Standardy takie stanowiłyby bodziec dla rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce.

Należy określić dopuszczalne emisyjności dla kotłów małej mocy wprowadzanych w Polsce na rynek biorąc pod uwagę zanieczyszczenia – pył całkowity, CO, OGC.

Podstawą do wytyczenia regulacji w Polsce powinny być wymagania granicznych wartości emisji (GWE) zanieczyszczeń pyłu, CO i OGC zawarte w normie produktowej dla kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy do 500kW, PN EN 303-5:2012. Norma ta klasyfikuje kotły na 3 klasy w zależności od wartości GWE oraz sprawności energetycznej (klasa 5 emituje najmniej zanieczyszczeń).

Obecnie w UE trwają prace na regulacjami dotyczącymi Dyrektywy 2009/125/EC określającymi wymagania dla urządzeń grzewczych (w tym kotłów) opalanych paliwami stałymi. Standardy dla nowych urządzeń będą obwiązywać dopiero od 2018 bądź nawet 2022 roku.

Do tego czasu bez przyjęcia regulacji krajowych w Polsce może zostać zainstalowanych nawet ponad 1 mln niskosprawnych energetycznie kotłów o bardzo wysokich wartościach emisji zanieczyszczeń, pyłu i toksycznych substancji z nim związanych, szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Każdego roku w polskich domach przybywa około 140 tys. przestarzałych technologicznie kotłów, na wiele lat pogłębiając problem zanieczyszczenia powietrza.

Dlatego też nie można biernie czekać na regulacje unijne ale podobnie jak w innych państwach UE należy określić krajowe standardy emisyjne. W Czechach uznano, iż działania naprawcze należy realizować już teraz, aby jak najszybciej zmniejszyć narażenie ludności na zanieczyszczenie powietrza.

Brak standardów emisyjnych powoduje, iż środki publiczne na eliminację niskiej emisji (np. z programu KAWKA Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o budżecie 800 mln zł) nie przynoszą oczekiwanej poprawy jakości powietrza. Z jednej strony dotuje się likwidację źródeł niskiej emisji w gminach, z drugiej zaś przyrost nowych źródeł (wynikający z braku standardów emisyjnych) powoduje, że jakość powietrza nie poprawia się, a środki publiczne są wykorzystywane nieefektywnie.

Bez ustalenia standardów emisyjnych kotłów małej mocy i standardów jakości paliw osiągnięcie wymaganych prawem krajowym i UE norm jakości powietrza nie będzie możliwe. Konieczne są natychmiastowe działania rządu (Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska) oraz parlamentarzystów w celu przyjęcia pakietu niezbędnych rozwiązań prawnych. Dalsza zwłoka w tym obszarze oddala perspektywę czystego powietrza w Polsce i przybliża nas do wielomilionowych kar unijnych za znaczące naruszenie norm jakości powietrza.


Jak normy wprowadzono w Czechach?

W większości państw UE problem ten został już rozwiązany. Tymczasem Czesi, realizują przemyślaną strategię, w ramach której od 2022 r. wszystkie małe instalacje, w których spalane są paliwa stałe (w tym domowe kotły) muszą spełniać minimalny standard emisyjny. Przyjęto normy emisyjne dla kotłów – określono limity emisyjne oraz minimalne wymagania dotyczące sprawności kotłów małej mocy (poniżej 300 kW). Wymagania dla kotłów węglowych sprzedawanych na rynku czeskim przewidują stopniowe zaostrzanie standardów emisyjnych:

• od 1 stycznia 2014 roku emisyjność pyłu nie większa niż 125 mg/m3;

• od 1 stycznia 2018 roku emisyjność pyłu nie większa niż 60 mg/m3.

Ponadto od 1 września 2022 roku wszystkie będące w użyciu kotły będą musiały wypełnić standard emisyjny na poziomie 125 mg/m3. Emisyjność typowych urządzeń grzewczych w polskich gospodarstwach domowych przekracza nawet kilkukrotnie tę wartość. Przyjęty pakiet prawny jest elementem kompleksowych działań państwa mających na celu poprawę jakości powietrza w Czechach.

Źródło: www.polskialarmsmogowy.pl

Udostępnij to:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email