Dobre praktyki – przykłady

Przedstawiamy przykłady pozytywnych działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w polskich miastach

Mobilne aplikacje pozwalające monitorować jakość powietrza


Aplikacja GIOŚ – Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” na Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.evertop.jakoscpowietrzawpolsce

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/307-sprawdz-jakosc-powietrza-w-swoim-telefonie

SmokSmog

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.malopolska.smoksmog

Zanieczyszczenie Powietrza

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.anddev.polishairpollution

Global Air Quality Index- pm25 – dla podróżujących

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.storm.ninegag


Program wymiany pieców KAWKA

Obniżenie wymogu dotyczącego liczby mieszkańców miast oraz zawężenie możliwych działań inwestycyjnych – to główne zmiany w programie Kawka, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wykorzystania pozostało blisko 120 mln zł.

NFOŚiGW zweryfikował program priorytetowy Kawka „Poprawa jakości powietrza Część 2 Kawka – Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w celu zapewnienia komplementarności z funduszami unijnymi, w tym Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020 Dzięki temu więcej miejscowości będzie mogło skorzystać z dotacji na zmniejszenie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. Ze wsparcia będzie można skorzystać we wszystkich województwach kraju.

Zmieniona została wielkość miejscowości (określonej jako liczba ludności) z 10 tys. do 5 tys., kwalifikującej przedsięwzięcia z danego obszaru do dofinansowania, ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych. W zmienionym programie zawężono katalog przedsięwzięć do likwidacji bądź modernizacji lokalnych źródeł ciepła oraz do działań edukacyjno – informacyjnych. Wprowadzono przy tym dodatkowe wymagania dla kotłów opalanych paliwem stałym, gdy przedmiotem zadania będzie wymiana istniejącego węglowego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności.

W mniejszych ośrodkach, ze względu na brak systemów centralnego ogrzewania, niska emisja występuje nawet w większej skali aniżeli w dużych miastach. Problem ten został podkreślony w szerokich konsultacjach społecznych, dlatego program Kawka będzie skierowany także do mniejszych miejscowości – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Budżet programu Kawka wynosi 120 mln zł. NFOŚiGW chce w trzecim kwartale tego roku rozpocząć kolejny nabór wniosków dla WFOŚiGW.

W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka na poprawę jakości powietrza przyznanych zostało łącznie prawie 637 mln zł. Z finansowania skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Zlikwidowanych zostało prawie 34,5 tys. pieców węglowych i zastąpiono je przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie 9 tys. niskoemisyjnymi źródłami ciepła, takimi jak: kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne.

Celem Programu priorytetowego Kawka jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza. Pieniądze z dotacji płyną do samorządów, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Dofinansowanie wynosi do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji z czego ze środków NFOŚiGW dofinansowanie w formie dotacji wynosi 45 proc. Pozostała część będzie uzupełniana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w ustalonej przez nie formie.

Program Kawka służy m.in. wsparciu realizacji postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), która wprowadza zasady zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Dyrektywa została transponowana do prawa polskiego ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.


Wygrany pozew przeciwko nieprawnemu pobieraniu opłaty miejscowej od turystów przez miasto Wisła

24.11.2015 to ważna data w zmaganiach Zdzisława Kuczmy z Rybnickiego Alarmu Smogowego w walce o czyste powietrze. Tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że miasto Wisła niezgodnie z prawem pobiera opłatę miejscową od turystów. Wyrok jest efektem pozwu, jaki przeciwko miastu wniósł Zdzisław Kuczma. Listopadowe orzeczenie sądu to sygnał, że gminy położone w strefach, w których powietrze nie spełnia ustawowych norm, nie mogą inkasować opłat miejscowych od przyjezdnych.

Historia Zdzisława Kuczmy ma dość powszechny charakter i dotyczy praktycznie każdego turysty odwiedzającego miejscowości, w których pobierane są opłaty klimatyczne. Na początku 2015 roku Zdzisław Kuczma wybrał się na krótki urlop do Wisły. W związku z przekroczeniami dopuszczalnych norm powietrza Rybniczanin zakwestionował zasadność poboru opłaty klimatycznej i skierował pozew przeciwko Miastu Wisła do sądu.

Po kilku miesiącach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ogłosił wyrok przyznający rację Zdzisławowi Kuczmie. Z informacji przedstawionych przez rzecznika prasowego WSA w Gliwicach – Sąd orzekł, że podjęta przez Radę Miasta Wisła uchwała w sprawie opłaty miejscowej jest w całości nieważna. Na dzień dzisiejszy (25.01.2016) wyrok WSA jeszcze nie jest prawomocny. Jego treść wraz z uzasadnieniem została wysłana z Gliwic pod koniec grudnia. Władze Wisły mają teraz 30 dni – licząc od momentu otrzymania orzeczenia – na decyzję, czy odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zdzisław Kuczma zwraca uwagę że – Dopóki wyrok WSA się nie uprawomocni, to i tak nie możemy działać. Jeśli jednak wyrok będzie już prawomocny, a we Wiśle nadal będzie pobierana opłata klimatyczna, to wtedy możemy uruchomić mechanizmy kontrolne. A nie sądzę, by Wisła składała skargę kasacyjną. Moim zdaniem gmina nie miałaby szans w NSA.


Poradnik obywatela zaangażowanego w walkę o czyste powietrze

Ten poradnik jest efektem pracy prawników Fundacji Frank Bold, którzy przeanalizowali dostępne środki prawne mogące posłużyć w walce o czystsze powietrze. Część proponowanych rozwiązań ma charakter teoretyczny i nie były one jeszcze stosowane. Obecnie prawnicy Fundacji przygotowują jeden z pierwszych w Polsce pozwów o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w związku z zanieczyszczeniem powietrza oraz skargę do sądu administracyjnego na program ochrony powietrza.

Poradnik można pobrać TUTAJ: http://en.frankbold.org/sites/default/files/publikace/handbook_air_quality_pl__web.pdf

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o proponowanych tu rozwiązaniach, skontaktuj się z Fundacją Frank Bold, która udzieli odpowiedzi na każde pytanie


Pozew mieszkańca Rybnika przeciwko Ministerstwu Środowiska za zanieczyszczenie powietrza

50 tysięcy złotych zadośćuczynienia za straty wywołane brudnym powietrzem w Rybniku. Ryzyko zachorowania, obniżenie komfortu życia i ingerencja w swobodę poruszania – to niektóre ze strat poniesionych przez pozywającego Skarb Państwa.

Oliwer Palarz, który skierował swój pozew do Ministra Środowiska stwierdza, że zanieczyszczenie powietrza w Rybniku w latach 2010-2015 regularnie przekraczało normy dopuszczalne dla m.in. pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Jako dowód porzedstawia on raporty dzienne miesięczne i roczne zawierające pomiary powietrza wykonane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

W pozwie złożonym 13.10.2015 r. w Sądzie Rejonowym w Rybniku czytamy: konieczność zamieszkiwania w terenie, na którym systematycznie dochodzi do przekroczeń norm jakości powietrza powoduje szereg negatywnych konsekwencji. Oliwer Palarz wymienia dyskomfort psychiczny, poważne obawy o zdrowie związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na astmę, czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dodatkowo znaczne zanieczyszczenie powietrza obniża komfort życia poprzez ingerencję w swobodę poruszania się. (w przypadku przekroczenia zanieczyszczenia powietrza władze kierują do mieszkańców komunikaty zalecające pozostawanie w pomieszczeniach.

Składając pozew Oliwer Palarz powiedział: chcemy przekazać Władzom Państwowym sygnał, że nie zamierzamy biernie znosić dalszej bezczynności w zakresie poprawy jakości powietrza.

Jako podstawy prawne umożliwiające złożenie pozwu wymieniono art. 23 Kodeksu cywilnego, gdzie powołuje się na prawo do ochrony życia prywatnego i mieszkania. Oliwer Palarz powołuje się również na art.8 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o ochronie Praw człowieka i podstawowej wolności. Na gruncie tego przepisu orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka potwierdza, że życie na obszarze, na którym występuje skażenie powietrza w przypadku pasywności lub nieefektywności działań władz publicznych zobowiązanych do podjęcia określonych działań, stanowi naruszenie art. 8 Konwencji.

Wygraną w procesie Oliwer Palarz reprezentujący także Rybnicki Alarm Smogowy zdecydował się przeznaczyć na na szpital bądź hospicjum zajmujące się leczeniem chorób spowodowanych złą jakością powietrza.

Oliwer Palarz jest członkiem stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy, które podejmuje szereg działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Rybniku. Działania prawne podjęte zostały dzięki współpracy Rybnickiego Alarmu Smogowego z Fundacją Frank Bold i Kancelarią Radców Prawnych Sanecki Kowalik Filipcová z Krakowa. Prawnicy Fundacji pod kierunkiem mec. Beáty Filipcovej sporządzili pozew oraz zapewniają Oliwerowi Palarzowi nieodpłatną obsługę prawną.

źródło: Rybnicki Alarm Smogowy


KRAKÓW – darmowa komunikacja w dni smogowe

26 grudnia 2015 r. w życie weszła uchwała o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej w przypadku występowania dużego zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Gdy przekroczony zostanie poziom stężenia pyłu PM10 w trzech stacjach monitujących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny (jednej powyżej 200 mikrogramów) kierowcy mają jeździć autobusami i tramwajami za darmo.

Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji podejmowana będzie na podstawie wyliczeń średniej z pomiarów stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, a także pomocniczo w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pod uwagę będą brane wyniki z danej doby odczytywane w godzinach 16-18. Wyniki te będą podstawą do publikacji komunikatu o bezpłatnej komunikacji miejskiej przez całą następną dobę (w godzinach 0-24). Wyliczenia będą bazowały na stacjach pomiarowych z Al. Krasińskiego, z Kurdwanowa i Nowej Huty.

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania. Osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie będzie mogła korzystać z bezpłatnej komunikacji.

Źródło: Informacja UM Kraków

Więcej o uchwale TUTAJ: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9223590,smog-w-krakowie-uchwala-o-darmowej-komunikacji-weszla-w-zycie,id,t.html


Kraków – dopłaty do wymiany pieców

Uchwała numer CXXI/1918/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, to podstawowy akt prawny na bazie którego udzielane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących:

 1. trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

c) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

d) zainstalowaniu ogrzewania olejowego;

 1. podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych

paliwami stałymi;

 1. instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Z definicji prezentowanej w uchwale PONE to „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, określający zasady udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, dofinansowywanych z budżetu Miasta”.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Krakowie. W ramach PONE mogą być realizowane wyłącznie inwestycje nieoddziałujące znacząco na środowisko. Stąd przypadku spalania paliw gazowych i olejowych zakres PONE obejmuje instalacje o mocy cieplnej do 25 MW.

O dotację ubiegać się może osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości tzn. właściciel- na podstawie księgi wieczystej, najemca- umowy najmu oraz zgody właściciela lub inny tytuł prawny do nieruchomości. Beneficjentami Programu zgodnie z ustawą są:

 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja na wymianę systemu ogrzewania dotyczy nieruchomości położonych na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Każdy kto chce skorzystać z dofinansowania w ramach PONE powinien złożyć wniosek o przyznanie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Wzory dokumentów oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59483

lub pobrać bezpośrednio z Punktu Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pok. 7 lub 110).
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 88 48 lub 12 616 88 07.

Wnioski o dotacje należy składać w jednostkach Urzędu Miasta Krakowa:
– Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3/4,
– Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pok. 7).

Zgodnie z najnowszymi poprawkami do uchwały maksymalna łączna kwota dotacji za wymianę źródła ogrzewania nie może przekroczyć 8000 zł, a dofinansowanie dla beneficjentów niebędącymi przedsiębiorcami przyznaje się (w sposób regresywny):

1) do 100 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 –

2016,

 1. do 80 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,
 1. do 60 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.
 1. do zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2

powierzchni ogrzewanej.

 1. w przypadku instalacji pompy ciepła ale nie więcej niż 30 000 zł, przy czym zapotrzebowanie

na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.

 1. 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego, przy czym maksymalna powierzchnia apertury, na którą można otrzymać dotację nie może przekroczyć 5 m2.

Szczegółowe wytyczne, zakres prac objętych przez dofinansowanie, jak również wymogi formalne prezentowane są w treści uchwały oraz w poprawkach z dnia 16 grudnia 2015. Dokładne dane dotyczące wysokości przyznawanych dotacji prezentowane są na stronie 2 w poprawkach do PONE. Dodatkowo poziomy dotacji dla przedsiębiorstw zostały szczegółowo omówione w poprawkach do uchwały.


Kraków – pomoc socjalna, dopłaty do różnicy w kosztach ogrzewania

Nowa wersja Lokalnego Programu Osłonowego została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa 24 czerwca 2015 roku. Program skierowany jest do osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe – lekki olej opałowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej).

O pomoc można ubiegać się zarówno gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), jak też w sytuacji, gdy zmiana ta została przeprowadzona przy pomocy innych źródeł finansowania. Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego. Program na nowych zasadach obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2015 r.

Wytyczne do uzyskania pomocy:

 • Trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych od dnia 14.09.2011 r.
 • Dochód nieprzekraczający:

– dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 3170 zł (500 % kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej)

– wspólnego gospodarstwa domowego – 2 313 zł na osobę (450 % kryterium
dochodowego rodziny)

 • Faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania
 • Zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu.

Czyli, na przykład trzyosobowa rodzina, która osiąga 6939 zł netto na miesiąc, może korzystać z pomocy. Dla czteroosobowej rodziny dochód nie będzie mógł przekroczyć 2313 zł na osobę. Są to więc bardzo korzystne kryteria.

Wysokość dopłaty zależy od:

 • Wysokości pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy, która ustalana jest w formie iloczynu: powierzchnia lokalu x stawka dopłaty x współczynnik dochodu
 • Stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

 • MPEC 17,02 PLN
 • gaz 28,47 PLN
 • energia elektryczna 65,96 PLN
 • olej opałowy 41,92 PLN
 • Współczynnik dochodu zależy od wysokości dochodu gospodarstwa domowego i kształtuje się w następujący sposób:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

100% – dochód nie wyższy niż 1 268 zł,

75%, – dochód od 1 268,01 do 2 219 zł,

50 % – dochód od 2 219,01 do 3 170 zł.

 • w przypadku osoby gospodarującej w rodzinie:

100% – dochód nie wyższy niż 1 028 zł,

75% – dochód od 1 028,01 do 1 799 zł,

50 % – dochód od 1 799,01 do 2 313 zł.

Szczegółowe informacje oraz kalkulator do wyliczenia wysokości dopłaty dostępne na stornie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Źródło: MOPS Kraków, http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2015/06/nowe-zasady-dofinansowania-do-oplat-za-ogrzewanie

Informacja – wymienpiec.pl, LINK: http://wymienpiec.pl/faq

Czytaj więcej:

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3304584,wniosek-o-doplate-do-pieca-najubozszym-krakow-dolozy-do-rachunkow,id,t.html

http://krakow.pl/informacje/196178,48,komunikat,wyniki_kontroli_piecow_w_listopadzie.html


WARSZAWA – Działania UM Warszawa w walce ze smogiem

Działania interwencyjne na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane będą w oparciu o WIP – Warszawski Indeks Powietrza. W ramach tego wskaźnika prowadzona będzie kontrola przekroczeń stężeń szkodliwych substancji w oparciu o dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach tych działań przewidziano m.in. doraźne sprzątanie ulic na mokro (ograniczające wzbijanie pyłów), a także działania promujące korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

Istotną rolę pełnić będą także działania kontrolne. Skuteczność w tym zakresie podniesie wyodrębnienie w strukturze Straży Miejskiej m.st. Warszawy specjalnej komórki – Oddziału Ochrony Środowiska – którego zadaniem będzie m.in. egzekwowanie zakazów palenia odpadów w paleniskach domowych.

W ramach walki ze smogiem przewidziano również eliminowanie wysokoemisyjnych źródeł zasilania w nieruchomościach należących do m.st. Warszawy. Przewidziano prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

W zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej i technologicznej) planuje się w zakresie ograniczenia emisji z istotnych źródeł punktowych

 1. ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 i NO2 poprzez optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenia sprawności procesu produkcji energii,
 2. zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu i siarki,
 3. stosowanie technik o dużej efektywności odpylania, odsiarczania i odazotowanie, spalin,
 4. stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii,
 5. zmniejszenie strat przesyłu energii.

Warszawa dotować będzie w dalszym ciągu inwestycje związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, w szczególności takich jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Dotacje będą mogły otrzymać zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jak i przedsiębiorcy. Od grudnia 2006 r. do końca listopada 2015 r. Warszawa dofinansowała w sumie 157 inwestycji związanych z OZE na łączną kwotę blisko 1,75 mln zł.

W Planie określone zostały mierniki osiągnięcia celów oraz sposoby okresowego monitorowania efektów prowadzonych działań.

źródło: UM Warszawa

LINK: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-walczy-ze-smogiem?page=0,0


Wrocław walczy ze smogiem, wnioskuje o normy emisyjne do Sejmiku

22 stycznia 2016 r. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przesłał pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wnosząc o podjęcie uchwały określającej wymagania emisyjne wobec domowych pieców i kotłów na terenie Aglomeracji Wrocławskiej. Czy Wrocław podąży drogą Krakowa i ograniczy wpływ pieców na smog?

Zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu w tym sezonie grzewczym przekracza dopuszczalne normy. Od 1 listopada 2015 roku do 24 stycznia 2016 roku dobowy dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 (50 ug/m3) przekroczony został aż przez 52 dni (grafika w zał.). Liczba dni w roku, w których takie przekroczenia mogą wystąpić nie może być wyższa niż 35.

Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014, we Wrocławiu liczba dni, w których przekroczone zostały normy jakości powietrza wynosiła 60 (stacja pomiarowa na ul. Korzeniowskiego) i 73 (ul. Orzechowa). W tym samym roku na obydwu stacjach średnioroczny poziom rakotwórczego benzo(a)pirenu przekroczony został prawie czterokrotnie (odpowiednio 3,6 i 3,7 ng/m3).

Jak czytamy w piśmie Urzędu Miasta podpisanym przez Prezydenta Wrocławia: „z przeprowadzonych analiz wynika, że przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w okresie grzewczym, tj. od października do marca. Związane jest to z faktem, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest wówczas emisja z indywidualnych kotłów opalanych paliwami stałymi.

Wobec powyższego wprowadzenie uchwały niezbędne jest ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, a także ze względu na obowiązek dotrzymania norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r., poz. 1031).”

Prezydent Rafał Dutkiewicz powołuje się na tzw, ustawę antysmogową podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę dającą władzom lokalnych szerokie możliwości podejmowania decyzji zmierzających do poprawy jakości powietrza, a w szczególności: ustalenia granic obszaru, na którym przepis ma obowiązywać, określenia rodzaju dopuszczalnych paliw oraz parametrów technicznych kotłów do ich spalania.

Źródło: UM Wrocław, LINK: http://www.wroclaw.pl/wroclaw-walczy-z-wieloglowym-smogiem

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu normy dotyczące jakości powietrza są przekroczone przez 60-72 dni w roku, przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym. Celem UM jest doprowadzenie do sytuacji, w której nie wystąpi ani jeden dzień, w którym normy jakości powietrza będą przekroczone.

Plan Niskiej Emisji zawiera działania, których efektem ma być ograniczenie źródeł smogu we Wrocławiu. Dzisiaj w 62 proc. niska emisja to wynik palenia w piecach, w 24 proc. winny jest transport.

Na początku lat 90. we Wrocławiu było około 80 tysięcy pieców, w 2011 – ok. 33 tysięcy. – Obecnie jest ich około 30 tysięcy. Z czego 21 tysięcy w tzw. zasobie komunalnym, pozostałe 9 tysięcy to piece w prywatnych domach jednorodzinnych.Na podstawie badań m.in. specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego, stwierdzono, że zmniejszenie liczby palenisk do mniej niż 20 tysięcy, spowoduje, że Wrocław nie będzie przekraczał norm smogowych.
Plany działań:

 • program wymiany pieców KAWKA, z którego – dzięki dofinansowaniu wymiany systemu ogrzewania – korzysta około tysiąca właścicieli rocznie;
 • bonus finansowy przy okazji sprzedaży mieszkań komunalnych, jeśli kupujący zdecyduje się na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
 • zmiana struktury czynszu za lokale komunalne. – Będziemy nakłaniali lokatorów do likwidacji pieców, a to będzie miało na wysokość czynszu – zapowiada prezydent Dutkiewicz.
 • – wprowadzenie certyfikatów na piece. – obecnie przy budowie domu tylko na piec nie trzeba mieć żadnych certyfikatów
 • – określenie minimalnej jakości węgla
 • – na serwisie miejskim wroclaw.pl wystartowała nowa strona poświęcona jakości powietrza. Można na niej sprawdzić jakie są odczyty stacji pomiarowych we Wrocławiu.

POZNAŃ – Akcja „Trzymaj ciepło!” – darmowe pomiary uciekającego ciepła przy pomocy kamery termowizyjnej

Akcja „Trzymaj ciepło!” jest projektem organizowanym przez Miasto Poznań, z inicjatywy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy współpracy z partnerami.

Trwa VII edycja akcji bezpłatnych badań kamerą termowizyjną „Trzymaj ciepło”. Po zgłoszeniu domu jednorodzinnego do programu dokonywane są pomiary kamerą termowizyjna pokazujące miejsca w budynku, którymi ucieka cieplo. Po kilkunastu dniach od terminu badania właściciek domu otzrymuje raport ze zdjęciami i krótkim komentarzem.

Akcja ma na celu:

 • propagowanie działań energooszczędnych i zachowań proekologicznych (wg zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”),
 • promocja energooszczędnych technologii i rozwiązań technicznych,
 • edukacja ekologiczna społeczeństwa informująca o potencjalnych zagrożeniach współczesnego świata dla środowiska, ze wskazaniem na szczególną rolę zmian klimatu.

źródło: http://www.trzymajcieplo.pl/aktualnosci.html


Rybnik – Akcja informacyjna i edukacyjna „Wyjście smoga”

Przygotował. Emil Nagalewski, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społcznych, Rybnik

Ignorowanie skali zagrożeń i proponowanie pozornych rozwiązań – przez lata właśnie do tego sprowadzała się walka z niską emisją w Rybniku.

Projekt „Wyjście Smoga” jest pierwszym krokiem, by to zmienić. Rybnickiej społeczności smog towarzyszy przez niemal całą jesień i zimę. Zdawać się mogło, że świadomość niskiej jakości powietrza jest powszechna wśród rybniczan – dopuszczalne stężenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 są w tym mieście od lat przekraczane przez ponad 100 dni w roku a stężenia mutagennego i rakotwórczego benzo(a)pirenu należą do najwyższych w Polsce i Europie.

Okazało się jednak, że same liczby nie robią wrażenia na mieszkańcach a alarmowanie o kolejnych rekordowych stężeniach stało się rutynowe. Wszyscy wiedzieli, że jest źle jednak nie wszyscy zdawali sobie sprawę ze skali zagrożeń. Stąd pomysł na projekt, którego celem było skupienie wokół problemu niskiej emisji mieszkańców, mediów, władz samorządowych i włączenie ich w działania, które mają służyć jego rozwiązaniu.

Przedsięwzięcie zainicjowało Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, które rzadko zajmuje się tematami związanymi z ekologią, zdrowiem czy zrównoważonym rozwojem. Dla smogu zrobiono wyjątek, bo i problem jest wyjątkowy – badania pokazują, że to główne utrapienie większości mieszkańców Rybnika, którym na dodatek nikt wcześniej na poważnie nie chciał się zająć. Pierwszym krokiem CRIS było umieszczenie w przestrzeni publicznej – w tym także na nośnikach udostępnionych przez urząd miasta – informacji o tym, że smog zabija. W sumie wykorzystano 14 billboardów.

Kampania wywołała ożywioną dyskusję. Dla wielu osób był to impuls, by zacząć głośno mówić o problemie i śmielej domagać się poprawy jakości powietrza. Jeszcze w trakcie kampanii skupiono się na działaniach informacyjnych. CRIS uruchomił tablicę, na której wyświetlano aktualne pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Chwilę później do akcji przyłączył się rybnicki magistrat i w godzinach porannych takie informacje udostępniono także na przystankach komunikacji miejskiej. Idealną przestrzenią do upowszechnianiu informacji o rybnickim smogu okazał się internet – strona www o charakterze poradnikowym (wyjsciesmoga.pl) oraz facebook do bieżącej komunikacji (fb.com/WyjscieSmoga), który z biegiem czasu stał się forum, skrzynką kontaktową i miejscem, gdzie alarmowano o ekstremalnie wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM10.

Najciekawsze pomysły i rozwiązania oraz najbardziej wymowne fakty dotyczące rybnickiego smogu, które sygnalizowano w przestrzeni internetowej znalazły swoje miejsce w drukowanym „Przewodnik po rybnickim smogu”. Broszurę dystrybuowano wraz z bezpłatną „Gazetą Rybnicką”, informacjami podatkowymi wysyłanymi przez urząd miasta oraz poprzez sieć placówek miejskich. Do rąk rybniczan trafiło łącznie 40 tys. broszur przygotowanych przez CRIS.

Prosty język i czytelne informacje sprawiły, że mieszkańcy sami się po nie zgłaszali, by przekazywać swoim sąsiadom (rekordzistka zamówiła ich 350!). W projekcie nie zaniedbano także bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Na jednym z nich prezydent Rybnika Piotr Kuczera ogłosił plany miasta na walkę z niską emisją i zapowiedział podwojenie budżetu na ten cel. W sumie takich spotkań zaplanowano sześć – uczestniczyli w nich lekarze, naukowcy, radni, urzędnicy, nauczyciele, zatroskani rodzice i aktywiści alarmów smogowych.

W ich trakcie wymieniano się pomysłami, informacjami, kontaktami, by inicjować kolejne mniej formalne spotkania. Projekt „Wyjście Smoga”, jak każde tego typu przedsięwzięcie ma charakter epizodyczny i w pewnym momencie się zakończy. Jednak pewne jest, że nikt poważny nie odważy się już bagatelizować problemu. Zbyt wiele osób wie, że sytuacja nie jest normalna, ludzie poznali swoje prawa i otwarcie żądają poprawy.

Tytuł projektu: Wyjście Smoga

Partner: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Obszar: Rybnik

Termin realizacji: 30 kwietnia 2015 r. – 29 kwietnia 2016 r.

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Materiały do pobrania: Postrzeganie problemu jakości powietrza w Rybniku. Raport z badania

źródło: http://www.wyjsciesmoga.pl/

http://www.wyjsciesmoga.pl/blog/zobacz/Rybniczanie-o-smogu/

Źródło: www.polskialarmsmogowy.pl

Udostępnij to:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email